Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác thu hút đầu tư (giai đoạn 2011-2015)

Thông tin chuyên ngành  
Công tác thu hút đầu tư (giai đoạn 2011-2015)

- Giai đoạn 2011-2013 đã thu hút được 62 dự án, trong đó có 44 dự án FDI và 18 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu là 384,01 triệu USD và 1.287,6 tỷ đồng, cụ thể thu hút đầu tư qua các năm như sau:

+ Năm 2011, số dự án thu hút vào các KCN là 20 dự án, trong đó có 11 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký 222,5 triệu USD và 09 dự án trong nước, vốn đầu tư đăng ký 704,7 tỷ đồng.

+ Năm 2012, các KCN của tỉnh đã thu hút được 16 dự án đầu tư, trong đó có 03 dự án đầu tư trong nước và 13 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 421,0 tỷ đồng và 43,475 triệu USD.

+ Trong năm 2013, các KCN trên địa bàn đã thu hút được 26 dự án, trong đó có 20 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 118,0 triệu USD và 06 dự án trong nước với vốn đầu tư đăng ký 161,9 tỷ đồng.

Trong số 62 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2011-2013, tính đến hết năm 2013 đã có 07 lượt dự án FDI và 01 dự án trong nước điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 11,8 triệu USD và 186,7 tỷ đồng, đã thu hồi 01 dự án trong nước với số vốn đăng ký là 28,0 tỷ đồng. Như vậy tính đến hết năm 2013, tổng số dự án còn hiệu lực thu hút giai đoạn 2011-2013 là 61 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 395,81triệu USD và 1.446,3 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết năm 2013, tại các KCN có 169 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 79 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 701,8 triệu USD và 90 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8.758,6 tỷ đồng.

+ Năm 2014 dự kiến thu hút thêm 4.000 tỷ đồng vốn đầu tư đăng ký mới, trong đó có 100 triệu USD vốn FDI.

+ Năm 2015 dự kiến thu hút thêm 4.500 tỷ đồng vốn đầu tư đăng ký mới, trong đó có 120 triệu USD vốn FDI.

Như vậy, giai đoạn 2011-2015 dự kiến các KCN sẽ thu hút được 20.074 tỷ đồng vốn đầu tư đăng ký mới, bình quân mỗi năm thu hút được 4.014,8 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp KCN giai đoạn 2011- 2013 đạt 2.452,1 tỷ đồng và 278,82 triệu USD, cụ thể các năm như sau: Năm 2011 là 1.250,3 tỷ đồng và 75,87 triệu USD; Năm 2012 là 723,3 tỷ đồng và 163,08 triệu USD; Năm 2013, là 478,5 tỷ đồng và 119,95 triệu USD. Như vậy, lũy kế đến hết năm 2013, tổng vốn đầu tư đã thực hiện của các doanh nghiệp trong KCN là 6.996,92 tỷ đồng đạt 79,9% vốn đăng ký và 559,95 triệu USD đạt 79,8% vốn đăng ký. Dự kiến cả giai đoạn 2011-2015 vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trong KCN đạt 15.943,8 tỷ đồng, bình quân mỗi năm thực hiện 3.188,8 tỷ đồng.