Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc

Cơ Cấu Tổ Chức

Bộ máy tổ chức của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam bao gồm: Trưởng Ban, các phó trưởng ban,  4 phòng chuyên môn và 01 Trung tâm.
1. Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh gồm đồng chí Trưởng ban và  03 đồng chí Phó Trưởng ban.
2. Bộ máy giúp việc:
a) Phòng Quản lý Hành chính và Doanh nghiệp;
b) Phòng Quản lý Đầu tư;
c) Phòng Quản lý Môi trường;
d) Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng;
e) Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng và tư vấn hỗ trợ KCN.


Phân công nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn và  đơn vị trực thuộc
Ban quản lý các khu công nghiệp 
 

1. Phòng Quản lý Hành chính và Doanh nghiệp:

           Trưởng phòng
            Ông: Phạm Văn Công
 
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0913289120
Email: phamvancong.kcn@hanam.gov.com

 

02 Phó trưởng phòng: Ông Đỗ Văn Huynh, Bà Hồ Thị Xuyến.

Chức năng và nhiệm vụ:

Tham mưu công tác tổng hợp, hành chính phục vụ cho chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ban, đồng thời đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động chung của cơ quan.

Tham mưu lãnh đạo Ban trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN như: lao động, xuất nhập khẩu, hải quan, thuế, quản trị doanh nghiệp,...

- Nhiệm vụ cụ thể:

a) Tham mưu Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan; tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định. Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, chế độ nâng lương, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật,...;

b) Phối hợp các phòng, đơn vị tham mưu Lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

c) Tham mưu Lãnh đạo Ban xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy cơ quan; Thực hiện tổng hợp báo cáo tháng, quý, 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề v.v...;  Tổ chức và thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an toàn cơ quan;

d) Tham mưu Lãnh đạo Ban lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm, quản lý kinh phí hành chính, kinh phí hoạt động sự nghiệp, kinh phí xúc tiến đầu tư, vốn đầu tư phát triển hàng năm; thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí khác theo quy định; cân đối tài chính hàng quý, hàng năm, chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng (nếu có), chi tiêu nghiệp vụ theo chế độ của Nhà nước;

e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định; thu thập, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để từ đó tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong cơ quan, đề xuất kiến nghị các biện pháp thực hiện phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ban;

g) Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, các chỉ tiêu đánh giá chỉ số cải cách hành chính. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát thủ tục hành chính; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại phòng Một cửa;                     

h) Tổng hợp tham mưu lãnh đạo Ban mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc của cơ quan; quản lý điều hành xe ô tô công, đảm bảo các yêu cầu hậu cần cho hoạt động và công tác của cơ quan; Quản lý cổng thông tin điện tử của Ban;

i) Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các cuộc họp, lễ nghi khánh tiết, thực hiện công tác lễ tân, tiếp khách, các hội nghị làm việc với nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo khoa học, văn minh;

k) Tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động làm việc trong khu công nghiệp, tham mưu lãnh đạo Ban trong công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các tổ chức, đơn vị thực hiện cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

l) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, bao gồm: tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; báo cáo tình hình sử dụng lao động; tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài, báo cáo tình hình thay đổi lao động qua Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hằng năm; thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

m) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong khu công nghiệp; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của khu công nghiệp; Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

n) Chủ trì tham mưu lãnh đạo Ban kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu công nghiệp trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước trực tiếp của phòng; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp khu công nghiệp theo quy định của pháp luật lao động; đề xuất lãnh đạo Ban kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động theo quy định hiện hành; Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ quan hữu quan trong việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Phối hợp với các đơn vị công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ trong khu công nghiệp;

p) Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan của tỉnh tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện các chủ trương, chính sách mới ban hành của Nhà nước, của tỉnh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy định của pháp luật Lao động, Kế toán, Thống kê, Thuế, Doanh nghiệp, Hải quan, Quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp KCN; Phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu công nghiệp; phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;

q) Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp. Tổng hợp báo cáo chuyên đề định kỳ, đột xuất các Bộ, ngành và UBND tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và các hoạt động khác có liên quan; Xây dựng và tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khu công nghiệp;

r) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ - UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ - UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

s) Tham mưu lãnh đạo Ban đề xuất các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc;

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

2. Phòng Quản lý Đầu tư:
Điện thoại: 0351.3857961

Trưởng Phòng: 

Ông: Ngô Đức Dũng

Điện thoại di động: 0913496688
Email: ngoducdung@hanam.gov.vn
 

Phó trưởng phòng​ :                                  Ông Phạm Lê Hùng

Chức năng và nhiệm vụ:

 

 Tham mưu cho lãnh đạo Ban công tác quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng kế hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nhiệm vụ cụ thể:

a) Tham mưu Lãnh đạo Ban tham gia ý kiến với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, phương án phát triển hệ thống có liên quan đến khu công nghiệp;

b) Tham mưu Lãnh đạo Ban xây dựng chương trình công tác hàng năm của Ban; Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Tổng hợp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

c) Tham mưu Lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định công nghệ của dự án đầu tư, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp;

d) Tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đăng ký đầu tư, theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý khu công nghiệp; giám sát, đánh giá việc thu hút đầu tư vào từng loại hình khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái theo các ngành, nghề thu hút đầu tư đã đăng ký quy định tại điểm a khoản 3 Điều 32 và điểm a khoản 2 Điều 38 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022; giám sát, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 8, khoản 3 Điều 9 và điểm c khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022;

e) Tham mưu lãnh đạo Ban cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về thương mại;

g) Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư;

h) Tham mưu Lãnh đạo Ban phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý; trực tiếp quản lý và vận hành hệ thống thông tin về khu công nghiệp;

i) Tham mưu xây dựng báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình: xây dựng và phát triển khu công nghiệp; tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

k) Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái;

l) Tham mưu Lãnh đạo Ban đề xuất các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp và các giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu công nghiệp;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

3. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng:

Điện thoại: 0351.3883884

 

Trưởng phòng:
Ông Đỗ Thành Luân
 
Điện thoại cơ quan: 0226.3883884
Điện thoại di động: 0913645978
Email:dothanhluan@hanam.gov.vn
Phó trưởng phòng:
Ông Nguyễn Thái Sơn
 
Điện thoại cơ quan: 0226.3883884
Điện thoại di động: 0912020968
Email: nguyenthaison@hanam.gov.vn

Chức năng và nhiệm vụ:

 Tham mưu cho lãnh đạo Ban công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch xây dựng trong khu công nghiệp; quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước.

- Nhiệm vụ cụ thể:

a) Tham mưu lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể các quy hoạch này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, phương án phát triển hệ thống, quy hoạch xây dựng, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp; kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp;

d) Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển loại hình khu công nghiệp mới;

e) Tham mưu lãnh đạo Ban đề xuất các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu công nghiệp đã được phê duyệt; thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi, hủy Giấy phép xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp. Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng.

g) Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch dài hạn và từng năm về đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khai thác, duy tu bảo dưỡng hạ tầng các khu công nghiệp bằng vốn ngân sách;

h) Theo dõi, đôn đốc các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trong việc thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt; kiểm tra, giám sát việc xây dựng chấp hành theo Chứng chỉ quy hoạch, thoả thuận kiến trúc mặt bằng quy hoạch đã được duyệt của các dự án đầu tư vào khu công nghiệp. Báo cáo đề xuất với lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm;

i) Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện quản lý đầu tư xây dựng các khu công nghiệp đầu tư bằng vốn ngân sách; theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp bằng vốn ngân sách, các dự án trong khu công nghiệp theo quy định, cụ thể như:

+ Phối hợp chính quyền các địa phương trong công tác GPMB; các thủ tục về giao, nhận đất đảm bảo mặt bằng xây dựng và các công việc khác liên quan đến tổ chức xây dựng công trình;

+ Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, trình duyệt thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+ Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đầu thầu, lựa chọn nhà thầu.

+ Tham mưu lãnh đạo Ban ký kết các hợp đồng kinh tế với các nhà thầu tư vấn, xây lắp.

+ Phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.

+ Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn về vệ sinh môi trường công trình.

+ Nghiệm thu, bàn giao các hạng mục công trình và toàn bộ công trình đưa vào sử dụng.

k) Phối hợp với đơn vị công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và đề xuất những biện pháp tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp; Phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật và các quy chuẩn hiện hành;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

4. Phòng Quản lý  Môi trường:

Điện thoại: 0351.3847024


Trưởng phòng:
 Ông: Ngô Trung Hiếu
 
Điện thoại cơ quan: 0226.3847024
Điện thoại di động: 0915086588
Email: ngoducdung@hanam.gov.vn

Phó Trưởng phòng:
Ông: Lại Tiến Hưng
Điện thoại cơ quan: 0226.3847024
Điện thoại di động: 0982314585
Email:laitienhung.bqlkcn@gmail.com
​           

Chức năng và nhiệm vụ:

 Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Nhiệm vụ cụ thể:

a) Tham mưu trình lãnh đạo Ban đóng góp ý kiến với các Bộ, ngành và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác bảo vệ và quản lý môi trường trong khu công nghiệp;

b) Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện trách nhiệm về bảo vệ môi trường của Ban Quản lý khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Tham mưu lãnh đạo Ban đề xuất các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền Tổ chức, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp;

d) Tham mưu lãnh đạo Ban Phối hợp với Sở Tài Nguyên môi trường và các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong các KCN theo quy định;

e) Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với trường hợp vi phạm công tác bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp (nếu có);

e) Định kỳ lập báo cáo về việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp khu công nghiệp trình lãnh đạo Ban và các cơ quan quản lý bảo vệ môi trường;

g) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai; tham gia tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trong KCN trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục ký kết hợp đồng thuê đất cho các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư vào khu công nghiệp;

h) Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quản lý theo dõi thay đổi về đất đai trong khu công nghiệp, tham mưu lãnh đạo Ban đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

i) Tiếp nhận đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;

k) Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với các Sở ngành liên quan tham gia giải quyết những tồn tại vướng mắc về các dịch vụ điện, nước, thông tin liên lạc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Đề xuất ý kiến với lãnh đạo Ban kiến nghị với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

l) Chủ động theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cung cấp các dịch vụ điện, nước, viễn thông,… đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

5. Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng và tư vấn hỗ trợ KCN

Giám đốc Trung Tâm:           

Ông Đặng Thanh Tùng; Số điện thoại: 094386836

Thực hiện theo Quyết định số 28/QĐ-BQLKCN ngày 27/01/2022 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng và tư vấn hỗ trợ  Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.​


 

Tin liên quan