Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc

Cơ Cấu Tổ Chức

Bộ máy tổ chức của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam bao gồm: Trưởng Ban, các phó trưởng ban, văn phòng ban, các phòng chuyên môn.
1. Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh gồm có 02 Phó Trưởng ban.
2. Bộ máy giúp việc:
a) Văn phòng;
b) Phòng quản lý đầu tư;
c) Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường;
d) Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng;
e) Phòng Quản lý doanh nghiệp;
Phòng, Văn phòng do Trưởng phòng, Chánh Văn phòng phụ trách và nếu đủ điều kiện về quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có 01 Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng giúp việc.
Phân công nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc
Ban quản lý các khu công nghiệp 
 

1. Văn phòng:

Lãnh đạo Văn phòng:

       Chánh Văn phòng
            Ông: Phạm Văn Công
 
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0913289120
Email: phamvancong.kcn@hanam.gov.com

 

​Nhân viên Văn phòng:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chuyên viên

2. Ông Lê tiến Tưởng - Nhân viên

3. Bà Lê Thị Phượng - Văn thư

4. Ông Lê Mạnh Hoàng - Lái xe

5. Ông Phan Minh Tuấn - Lái xe

Chức năng và nhiệm vụ:

a) Lập chương trình công tác của Ban, xây dựng chương trình làm việc của lãnh đạo Ban. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy cơ quan;
b) Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức, viên chức được giao theo đúng quy định. Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, chế độ nâng lương, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác bảo vệ nội bộ, phòng chống tham nhũng lãng phí…;
c) Lập kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật:
+ Thực hiện trách nhiệm quản lý của đơn vị dự toán cấp I đối với toàn bộ các hoạt động tài chính, kế toán của Ban và các đơn vị trực thuộc.
+ Tiếp nhận dự toán, phê duyệt quyết toán của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định.
+ Trực tiếp quản lý công tác tài chính-kế toán của cơ quan Ban.
d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu theo quy định; thu thập, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để từ đó tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong cơ quan, đề xuất kiến nghị các biện pháp thực hiện phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ban;
đ) Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát thủ tục hành chính; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại phòng Một cửa;
e) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, quản trị mạng cơ quan, đảm bảo các yêu cầu hậu cần và công tác lễ tân cho hoạt động và công tác của cơ quan;
f) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

2. Phòng quản lý đầu tư:
Điện thoại: 0351.3857961

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch -  Đầu tư:

Trưởng Phòng: 

Ông: Đỗ Thành Luân

Điện thoại di động: 0913645978
Email: dothanhluan@hanam.gov.vn
 

Nhân viên Phòng Quản lý Đầu tư:

1. Bà Trương Thị Thanh - Chuyên viên

2. Bà Hồ Thị Xuyến - Chuyên viên

3. Ông Phạm Lê Hùng - Chuyên viên

Chức năng và nhiệm vụ:

 a) Tham mưu lãnh đạo Ban trình UBND tỉnh, các Bộ ngành trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến đầu tư và  hoạt động các khu công nghiệp;
b) Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng chiến lược kế hoạch, chính sách thu hút đầu tư hàng năm, từng thời kỳ và kế hoạch đầu tư phát triển các khu công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
c) Thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư theo các tiêu chí và chủ trương của lãnh đạo Ban;
d) Thực hiện công tác tổng hợp, xây dựng chương trình kế hoạch công tác và lập báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động công tác của Ban;
đ) Chủ trì thẩm định hồ sơ và tham mưu giải quyết các thủ tục trình xin chủ trương và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư trong KCN;
e) Tham mưu  cho lãnh đạo Ban cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương;
f) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu đầu tư theo đúng hồ sơ dự án và Giấy chứng nhận đầu tư. Tham mưu đề xuất với lãnh đạo Ban đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với trường hợp vi phạm;
g) Chủ trì biên tập thông tin, quản lý hoạt động trang Website của Ban;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

3. Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng:

Điện thoại: 0351.3883884

Lãnh đạo Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng:
 

Trưởng phòng:
Ông Ngô Trung Hiếu
 
Điện thoại cơ quan: 0226.3883884
Điện thoại di động: 0915086588
Email: ngotrunghieu@hanam.gov.vn
Phó trưởng phòng:
Ông Nguyễn Thái Sơn
 
Điện thoại cơ quan: 0226.3883884
Điện thoại di động: 0912020968
Email: nguyenthaison@hanam.gov.vn

 Nhân viên phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

1. Ông Trần Quang Huy - Chuyên viên

Chức năng và nhiệm vụ:

a)  Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch dài hạn và từng năm về đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, CCN, khai thác, duy tu bảo dưỡng hạ tầng các KCN, CCN bằng vốn ngân sách;
b) Tham mưu cho lãnh đạo Ban và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ban quản lý các KCN trong lĩnh vực quy hoạch, cấp chứng chỉ quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở, phê duyệt mặt bằng tổng thể, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, quản lý khai thác các công trình hạ tầng trong khu công nghiệp;
c) Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực: ký kết các hợp đồng dịch vụ về khai thác, bảo trì, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng và công tác thu tiền sử dụng hạ tầng, tiền xử lý nước thải trong các KCN, cụm công nghiệp đầu tư bằng vốn ngân sách. Theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng hạ tầng các KCN, CCN bằng vốn ngân sách, các dự án trong KCN, CCN theo quy định;
d) Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp bằng vốn ngân sách do Ban quản lý các khu công nghiệp làm chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;
 đ) Tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ thủ tục, tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất xây dựng trong khu công nghiệp chuyển về phòng Môi trường-Đất đai tổng hợp chuyển Sở Tài nguyên môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

4. Phòng Quản lý  môi trường:

Điện thoại: 0351.3847024

Lãnh đạo Phòng Quản lý Môi trường Đất đai:

Trưởng phòng:
 Ông: Ngô Đức Dũng
 
Điện thoại cơ quan: 0226.3847024
Điện thoại di động: 0906155656
Email: ngoducdung@hanam.gov.vn

Phó Trưởng phòng:
Ông: Lại Tiến Hưng
Điện thoại cơ quan: 0226.3847024
Điện thoại di động: 0982314585
Email:laitienhung.bqlkcn@gmail.com
​           

Nhân viên phòng Quản lý Môi trường

1. Bà Trần Thị Thu Trang - Chuyên viên

2. Ông Lê Thanh Thủy - Nhân viên

Chức năng và nhiệm vụ:

a) Tham mưu trình lãnh đạo Ban đóng góp ý kiến với các Bộ, ngành và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác quản lý môi trường trong KCN, CCN;
b) Chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Ban để thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý nhà nước về môi trường của các KCN trên địa bàn tỉnh;
c) Tham mưu cho lãnh đạo Ban và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc bảo vệ môi trường, quản lý đất đai và công tác phòng chống cháy nổ trong các khu công nghiệp;
d) Tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ thủ tục, tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ xin thuê đất, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đầu tư bằng vốn ngân sách chuyển  Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định;
đ) Chủ động theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cung cấp các dịch vụ điện, viễn thông, cấp nước đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

5. Phòng Quản lý Doanh nghiệp:

Điện thoại: 0351.3847886

Email:huynh39@gmail.com

Lãnh đạo Phòng Quản lý Doanh nghiệp:
 

Trưởng phòng:
 Ông: Đỗ Văn Huynh
 
Điện thoại cơ quan: 0226.3847886
Điện thoại di động: 0979787798
Email:huynh39@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng

Ông: Vũ Ngọc Minh
 

Điện thoại cơ quan: 0226.3847886
Điện thoại di động: 0976442868
Email: ngocminhbql@gmail.com

 Nhân viên phòng Quản lý Doanh nghiệp

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hân - Chuyên viên

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng - Chuyên viên

3. Bà Nguyễn Thùy Anh - Chuyên viên

Chức năng và nhiệm vụ:

a) Tham mưu chủ trì thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;
b) Phối hợp với các cơ quan của tỉnh tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện các chủ trương, chính sách mới ban hành của Nhà nước, của tỉnh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Bộ Luật lao động;
c) Tổng hợp báo cáo chuyên đề định kỳ, đột xuất các Bộ, ngành và UBND tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước và các hoạt động khác có liên quan;
d) Nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động và hướng dẫn các doanh nghiệp KCN thực hiện tuyển dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật, tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt và phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức thực hiện;
đ) Tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Ban cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN; cấp sổ lao động cho người Việt Nam làm việc trong các KCN; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, hệ thống thang bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho các doanh nghiệp; nhận báo cáo tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp;
e) Xác nhận đăng ký nhân sự chủ chốt của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm việc tại các KCN;
f) Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ quan hữu quan trong việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp; phối hợp với các ngành liên quan giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết tranh chấp lao động trong khu công nghiệp;
g) Phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp KCN; phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;
h) Tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.
 

 

 

Tin liên quan