Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ LÀM THEO BÁC NĂM 2017

CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ LÀM THEO BÁC NĂM 2017
Cấp ủy Chi bộ Ban quản lý các KCN yêu cầu các Tổ đảng; các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Đăng ký làm theo Bác năm 2017