Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án cung cấp thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ công trình xây dựng của Công ty TNHH M.O.TEC Việt Nam

Thông tin chuyên ngành Quản lý hoạt động các Doanh nghiệp  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án cung cấp thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ công trình xây dựng của Công ty TNHH M.O.TEC Việt Nam

 Căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án cung cấp thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ công trình xây dựng của Công ty TNHH M.O.TEC Việt Nam. Ngày 19/5/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án cung cấp thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ công trình xây dựng của Công ty TNHH M.O.TEC Việt Nam với nội dung điều chỉnh là tăng vốn góp 7 triệu USD, từ 5 triệu USD lên thành 12 triệu USD.