Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án của Công ty TNHH DK Việt Nam

Thông tin chuyên ngành Quản lý hoạt động các Doanh nghiệp  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án của Công ty TNHH DK Việt Nam

 Căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án của Công ty TNHH DK Việt Nam. Ngày 5/5/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án của Công ty TNHH DK Việt Nam với nội dung điều chỉnh là tăng vốn góp và tăng tổng vốn đầu tư, cụ thể: tăng tổng vốn đầu tư 1,365 triệu USD, từ 1,5 triệu USD lên thành 2,865 triệu USD; tăng vốn góp từ 500.000 USD lên thành 1,910 triệu USD.