Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Naxis Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

Thông tin chuyên ngành Quản lý hoạt động các Doanh nghiệp  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Naxis Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

 Căn cứ hồ sơ điều chỉnh của Công ty TNHH Naxis Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam. Ngày 19/5/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh của Công ty TNHH Naxis Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam với nội dung điều chỉnh là tăng quy mô sản xuất sản phẩm cụ thể: nhãn giấy từ 55 tấn/năm thành 100 tấn/năm; nhãn hướng dẫn từ 10 tấn/năm thành 20 tấn/năm; nhãn vải từ 15 tấn/năm thành 25 tấn/năm.